Blog
Medi 12

Blog Erin #4

Dim ond ychydig o wythnosau i fynd yma; mae’n anhygoel sut mae amser yn hedfan heibio. Mae’n rhaid fy mod i wedi dweud hyn yn aml, ond mae’n mynd yn fwyfwy real bob tro y bydd y calendr yn mynd ychydig yn agosach at y marc mawr coch ar gyfer y ‘diwrnod olaf’ yn fy mlwyddiadur.

I ddechrau’r wythnos a hanner olaf fy lleoliad. Bues i’n gweithio’n unigol gydag Alison i drafod taith newydd yr amgueddfa. Yn bennaf canolbwyntiom ar grwpiau oedran targed, fformat, cyfrif geiriau a phwy/beth gaiff ei gynnwys mewn  gwirionedd ar y daith arwain-eich-hun. Cyn dychwelwyd yn ôl i’r swyddfa, helpais i ddileu ychydig o fonitro amgylcheddol o’u cesys ar gyfer eu gwirio ddydd Mercher. Treuliwyd y rhan fwyaf o’r prynhawn yn ôl yn y swyddfa yn pori trwy’r rhyngrwyd a’r archifau er mwyn cael gwybodaeth am ein hunigolion a ddewiswyd ar gyfer y daith.

Roedd dydd Mawrth yn fore cyfarfod tîm arall a defnyddiais yr amser hwnnw i orffen llyfrynnau’r blwch trin a thrafod o’r diwedd! Roedd yn teimlo’n wych i groesi project anferth o’m rhestr o bethau i’w gwneud. Ar ôl gwneud dawns fach hapus, es i yn ôl i’r amgueddfa yn y prynhawn i helpu gyda pharatoi’r cesys i’w hagor a chael y monitorau amgylcheddol sy’n weddill wedi’u tynnu i ffwrdd.

Gan barhau â’r tueddiad o weithio gyda’r monitorau, ro’n i’n fodlon cael fy nwyn o ddiwrnod y crefftau i ddysgu am sut y caiff monitorau eu hail-galibro, sut y caiff batris eu newid, a sut i ddarllen eu graffiau priodol. Mae hyn i gyd yn ddiflas iawn i’r rhan fwyaf o bobl, mae’n siŵr, ond mae’n dda cael y profiad hwn cyn y gwaith casgliadau yn y dyfodol ac i ddeall y dechnoleg sy’n mynd tuag at helpu diogelu a chadw gwrthrychau. Ymunais i â’r crefftau yn y prynhawn a chefais weld y gweithgareddau gwyddoniaeth cŵl y daeth Tenovus â nhw i mewn am y diwrnod.

Roedd dydd Iau eto’n ddiwrnod o farchnata. Y tro hwn bues i’n gweithio ar rywfaint o drydar ar gyfer rhywfaint o ddigwyddiadau o fis Medi i fis Rhagfyr yn yr amgueddfa ac ysgrifennais bôl Twitter sydd ar ddod, gyda rhywfaint o drydar i atgoffa Byddaf yn treulio llawer o ddyddiau Iau yn syllu ar ddogfen Word ac yn pori trwy gyfrifon Twitter er mwyn gwneud ymchwil/cael ysbrydoliaeth.

Daeth â’m hail Ddreigiau Drygionus, sef yr un olaf, â’r wythnos i ben. Roedd yn ddiwrnod gwallgof arall gyda llawer o gerddoriaeth Disney, paent, rhigymau a phlant bach ymhobman, ond mae bob amser yn braf sgwrsio gyda’r rhai yn y gymuned a gweld pobl yn rhyngweithio â’r amgueddfa mewn ffordd newydd. Nid wyf yn gwybod sut mae athrawon yn ei wneud bob dydd, ond ar ôl y diwrnod Dreigiau Drygionus hwn, roeddwn i wedi blino’n lân ac es i adref i gysgu’n braf dros y penwythnos er mwyn paratoi at wythnos chwech.

Yn ôl
i’r brig

© Stori Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd